Adatkezelési tájékoztató

1 Az adatkezelési tájékoztató célja

 

a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára zve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. telezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

 

 

A Schubert Vendégház adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.schubertvendeghaz.hu/adatvedelem címen.

 

A Schubert Vendégház fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bár mikori megváltoztatására. Természetesen

az esetleges változásokról kellő időben értesíti zönségét.

 

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nenk, és kollénk megválaszolja kérdét.

 

A Schubert Vendégház elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Schubert Vendégház a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

A Schubert Vendégház az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

 

2 Az adatkezelő adatai

 

Amennyiben megkeresné rsaságunkat, a schubert.ilse@gmail.com elérhetőségen léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

A Schubert Vendégház minden hozzá beérkezett emailt a személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 3 év elteltével töröl.

 

Név: Schubert Vendégház

Székhely: 9400 Sopron, Kertesi utca 39.

TEÁOR’08 kódja: 552006

 

Nyilvántartási szám: 120

 

Az engedélyt kiadta: Sopron Megyei Jogú Város jegyzője

 

Adószám: 77276441-1-28

 

  Telefonsm : 06-30-192-3414

 

Email: schubert.ilse@gmail.com

 

2.1 Adatvédelmi tisztviselő

 

Név: Schubert Ilse

Telefonszám: 06-30-192-3414

 

3 A kezelt személyes adatok köre

 

3.1 Regisztrációs során megadandó személyes adatok

 

telesen sorolja fel, melyek azok a személyes adatok, melyeket a regisztráció során elkérnek.

 

  Név, lakcím, telefonszám email cím.

 

 

3.2 Technikai adatok

 

A Schubert Vendégház a személyes adatok kezeléhez a szolltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszköket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 

az arra feljogosítottak smára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

 

hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

 

változatlansága igazolható (adatintegritás);

 

a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

 

A Schubert Vendégház az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

 

A Schubert Vendégház olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 

A Schubert Vendégház az adatkezelés során megőrzi

 

a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

 

a sértetlenget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosgát és teljessét;

 

a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak sksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszkök.

 

3.3 Cookie-k (Sütik)

 

3.3.1 A sütik feladata

 

információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;

 

megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhaszlásra kerül(het)nek pl. online

  tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelniőket;

  megkönnyítik a weboldal haszlatát;

 

minőgi felhaszlói élményt biztosítanak.

 

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. tit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a tit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhaszló aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

 

3.3.2 Feltétlel szükséges, munkamenet (session) cookiek

Ezen tik lja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhesk az Schubert Vendégház weboldalát, haszlhask annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen pusú tik érvényességi ideje a munkamenet (ngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a tik e fajtája automatikusan tördik a smítógépről, illetve a böngészésre haszlt más eszzről.

 

 

 

3.3.3 Harmadik fél által elhelyezett cookiek (analitika)

 

Az Schubert Vendégház weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél tijeit is. A Google Analytics statisztikai lú szolgáltatás használatával az Schubert Vendégház információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan haszlják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával haszlja fel. Ezen tik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak bönszőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

 

 

3.4 Online ügyinzéshez kapcsolódó adatok

 

  Név, lakcím, telefonszám, email cím

                                                                  

5 Az adatkezelés lja, módja és jogalapja

 

5.1 Általános adatkezelési irányelvek

 

A Schubert Vendégház tevékenygének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok

teszik kötelezővé, melyről lön értesítjük ügyfeleinket.

 

Felhívjuk a Schubert Vendégház részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat

adják meg, az adatközlő telesge az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így külösen az alábbiakkal:

 

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

(Infotv.);

 

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

 

2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Smv. tv.);

2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);

 

2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.).

 

6 Az adatok fizikai tárolási helyei

 

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap haszlata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

 

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógének azon adatai, melyek a szavazás során generálódnak és melyeket az Schubert Vendégház rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye lkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhaszlói adatokkal törvény által telezővé tett esetek kivételével össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag az Schubert Vendégház fér hozzá.

 

 

7 Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve a kötelező adatkezelések kivételével törlését, visszavonását, élhet adathordozási, és tiltakozási joval az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

 

7.1 Tájékoztatáshoz való jog

 

A Schubert Vendégház megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes

adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 1522.

és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

 

7.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes

adatainak kezelése folyamatban vane, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a

személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat zölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett itartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőggel bír, és az érintettre zve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától smított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

 

7.3 Helyesbís joga

 

Az érintett kérheti a Schubert Vendégház által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a

hiányos adatok kiegészítését.

 

7.4 Törléshez való jog

 

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fenllása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Schubert Vendégház indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 

személyes adatokra már nincs szükség abból a lból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

 

az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs

  más jogalapja;

 

 

az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbget élvező jogszerű ok az

  adatkezelésre;

 

a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

 

a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi

  kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 

a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüg szolgáltatások kínálával kapcsolatosan került sor.

 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés skges: a véleménynyilvánítás szabadsához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti telezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruzott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészgügy területét érintő, vagy archilási, tudományos és törnelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

7.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a Schubert Vendégház korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: 6

 

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az itartamra

  vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

 

az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok

  felhasználának korlátozását;

 

az adatkezelőnek már nincs sksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

 

az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az itartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élvezneke az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

7.6 Adathordozáshoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben haszlt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

7.7 Tiltakozás joga

 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak zérde vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, belrtve a

profilalkotást

 

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá zve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mérkben érintené.

 

7.9 Visszavonás joga

 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását rmikor visszavonja.

 

7.10 Bírósághoz fordulás joga

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bíróghoz fordulhat. A bíróság az ügyben

soron kívül jár el.

 

7.11 Adatvédelmi hatósági eljárás 7

 

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzbet fasor 22/C.

 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410

 

 

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Honlap: http://www.naih.hu

 

8 Egyéb rendelkezések

 

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

 

jékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok zlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

 

A Schubert Vendégház a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mérkben ad ki, amely a megkeresés ljának megvalósításához elengedhetetlenül skséges.

 

 

 

Call Now ButtonHívjon most

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás